zamknąć

Mapa nawigacji

Pobierz nasze dobre praktyki
Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU, tj.:
 • strategii (ubezpieczenia, zdrowie, inwestycje, finanse);
 • zrównoważonego rozwoju (sprzedaż, pracownicy, zaangażowanie społeczne, środowisko naturalne i etyka).
Wyżej wymienione obszary zostały dodatkowo uzupełnione o powiązane wskaźniki GRI, w ramach każdego wybranego zagadnienia.
Pracownicy
Społeczeństwo
Etyka
Środowisko
Produkty
Krótka charakterystyka
Zdrowie
Banki
Inwestycje
Ubezpieczenia
PRAKTYKI
BIZNESOWE

W tym rozdziale

GRI

Model tworzenia wartości Grupy PZU [IIRC]

Raport Roczny 2019 > Model tworzenia wartości Grupy PZU [IIRC]
Facebook Twitter All
Zintegrowana Nawigacja
Ubezpieczenia
Zdrowie
Inwestycje
Bankowość
Najlepsze Praktyki

Czym jest model tworzenia wartości wg międzynarodowych wytycznych International Integrated Reporting Council (IIRC)?

Raportowanie zintegrowane pozwala na połączenie istotnych informacji dotyczących strategii organizacji, podejścia do zarządzania, osiągniętych wyników i perspektyw na przyszłość w sposób, który odzwierciedla kontekst finansowy, społeczny oraz środowiskowy działalności organizacji. Raport przedstawia jej podejście do tworzenia wartości w czasie przy użyciu dostępnych kapitałów. Kapitał to pewien zasób, do którego organizacja ma dostęp i z którego może korzystać w celu tworzenia wartości. Nie musi on jednak być własnością organizacji w sensie prawnym.

IIRC wyróżnia 6 rodzajów kapitału:

 • Kapitał finansowy – zasób funduszy, który powstaje poprzez finansowanie za pomocą kredytów, pożyczek czy grantów bądź jest wytwarzany w toku działalności operacyjnej. Są to m.in. środki akcjonariuszy, kapitały własne oraz kapitały obce;
 • Kapitał intelektualny – zasób organizacji bazujący na wiedzy i doświadczeniu, w tym m.in. własność intelektualna, np. patenty, prawa autorskie, software, prawa i licencje, wiedza organizacji, motywacja do poprawy i rozwoju procesów, przywództwo i współpraca oraz inwestycje w nowe rozwiązania i innowacje umożliwiające rozwój; 
 • Kapitał ludzki – kompetencje, wiedza, umiejętności, doświadczenie i motywacja pracowników do rozwoju i innowacji, w tym możliwość zrozumienia i wdrożenia strategii organizacji;
 • Kapitał społeczny i relacyjny – reputacja, wypracowane zaufanie i jakość relacji z klientami, społecznościami oraz pozostałymi interesariuszami;
 • Kapitał infrastrukturalny – fizyczne obiekty, wykorzystywane przez organizację w procesie wytwarzania produktów lub dostarczania usług (oddziały, placówki), a także sieć dystrybucji tworzona przez agentów, osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne oraz innych partnerów współpracujących z Grupą PZU;
 • Kapitał naturalny – odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne (m.in. woda, minerały i powietrze) oraz procesy, dzięki którym dostarczane są produkty lub usługi.

„Tworzenie wartości organizacja powinna pokazywać zarówno z perspektywy wkładu w podejmowane działania (input), wyników podjętych działań (output) oraz ich efektów (outcome).”

Źródło: framework, International IRC 

W jaki sposób Grupa PZU tworzy wartość?

Bazując na zasobach materialnych i niematerialnych Grupa PZU tworzy wartość dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i agentów, wywierając wpływ na polską gospodarkę i jej sektory.  


Finansowe:

 • 343 340 mln zł – skonsolidowane aktywa (vs. 328 554 mln zł w 2018) 
 • 16 169 mln zł – kapitały własne jednostki dominującej (vs. 14 925 mln zł w 2018)
 • 6 700 mln zł – obligacje Grupy (zobowiązania podporządkowane) (6 061 mln zł w 2018)
 • 217 831 mln zł – depozyty bankowe od klientów (206 909 mln zł w 2018)
 • 24 191 mln złskładka przypisana brutto (ubezpieczenia na życie i majątkowe) (23 470 mln zł w 2018)
 • 9,7 mld złskładka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych (9,9 mld zł w 2018) 
 • 5,8 mld złskładka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych poza komunikacyjnych (5,2 mld zł w 2018)
 • 7,0 mld zł – składka przypisana ub. na życie grupowe i indywidualnie kontynuowane (6,9 mld zł w 2018)


Produkty i dystrybucja:

 • Najszersza oferta produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i bankowych w Polsce
 • 410 oddziałów PZU (411 w 2018), 805 placówek Banku Pekao (825 w 2018), oraz 820 placówek Alior Banku (861 w 2018)
 • 10 tys. agentów na wyłączność i agencji (9,1 tys. w 2018)
 • 4,8 tys. pracowników infolinii (PZU, PZU Zdrowie, LINK4, Alior Bank, Banku Pekao) (4,8 tys. w 2018) 
 • ~25 produktów głównych z możliwością indywidualizacji oferty oraz szerokie portfolio usług medycznych oferowanych przez PZU Zdrowie (~20 w 2018) 
 • 130 własnych placówek medycznych (ponad 60 w 2018) oraz ponad 2 200 współpracujących w sieci PZU Zdrowie (2 100 w 2018)


Ludzkie:

 • 41 042 pracowników Grupy PZU w przeliczeniu na etety (41 605 w 2018) 
 • 68% kobiet i 32% mężczyzn (niezmiennie w porównaniu z 2018)
 • 13% zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich, 87% zatrudnionych na pozostałych stanowiskach (niezmiennie w porównaniu z 2018)
 • 76 pracowników zatrudnionych w centrach innowacji Grupy Kapitałowej (70 w 2018)


Intelektualne:

 • 967 tysiący godzin szkoleniowych w Grupie PZU (893 tysiące w 2018)
 • 23,2 godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika Grupy PZU (21,5 w 2018) 
 • Ponad 271 mln zł inwestycji w Grupie Kapitałowej (nakłady finansowe) na projekty technologiczne zwiększające innowacyjność (275 mln zł w 2018)
 • 5 (Laboratorium Innowacji PZU, PZU LAB, Pion Rozwoju Biznesu i Innowacji LINK4, Centrum Innowacji  Alior Bank, Laboratorium Innowacji Banku Pekao) 
 • 38% realizowanych projektów dotyczących zmian technologicznych w PZU i PZU Życie (42% w 2018) 


Naturalne:

Standard Grupy PZU - Zielone PZU wskazujący wpływ prowadzonej działalności na środowisko zarówno w obszarze bezpośrednim (który obejmuje emisje zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów, zużycie wody, energii oraz papieru), jak i pośrednim (związany z relacjami ze stronami trzecimi, który obejmuje praktyki środowiskowe dostawców, kontrahentów i kształtowanie świadomości ekologicznej).


Społeczne i relacje:

 • 51,8 mln zł przekazanych na działalność prewencyjną  przez PZU, PZU Życie oraz TUW PZUW (53,1 mln zł w 2018)  
 • 11,2 mln zł przekazanych na działalność sponsoringową PZU i PZU Życie (12,9 mln zł w 2018)
 • 20,7 mln zł przekazanych przez PZU i PZU Życie na działania Fundacji PZU (20,7 mln zł 2018)
 • 3,7 mln przekazane w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc „Zdrowa i bezpieczna rodzina” (> 3 mln zł w 2018) 
 • 5,0 mln zł przekazane w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Pomoc To Moc „Wsparcie dla jednostek OSP” (0 zł w 2018)
 • 1 170 wolontariuszy PZU (630 w 2018), 880 wolontariuszy Banku Pekao (1 130 w 2018) oraz 559 Alior Bank (ok. 200 w 2018)
 • 175 823 beneficjentów którym pomogli pracownicy PZU w ramach wolontariatu (12 945 w 2018)*
 • 210 preventive profilaktycznych badań USG zorganizowanych przez Fundację PZU z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki dla kobiet zatrudnionych w PZU (460 w latach 2017-2018)

* Zwiększona liczba beneficjentów wynika z zaangażowania pracowników w projekty na rzecz środowiska, w tym sprzątanie lasów, rzek – z posprzątanych terenów korzysta wiele osób i zwierząt.

Jak to robi w praktyce?

Grupa PZU wykorzystuje przy tym efektywnie skalę działania, innowacyjność (produkty, obsługa, usługi), ponad 200-letnie doświadczenie oraz znajomość potrzeb klienta - dziś i jutro.

W jaki sposób mierzone są efekty i wpływ?

Nowa, bardziej zintegrowana Grupa PZU będzie lepiej pomagać klientom na wszystkich etapach ich życia oraz wspierać zrównoważony rozwój polskiej gospodarki

 

Klienci

 • 6 102 mln zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach na życie (6 049 mln zł w 2018)
 • 7 925 mln wypłaconych odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach majątkowych  (7 263 mln zł w 2018)
 • 105,9 mld zł kredytów bankowych udzielonych osobom fizycznym (97,6 mld zł w 2018)
 • 89,0 mld zł kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorstwom (84,5 mld zł w 2018)
 • 10,7 mln klientów PZU Życie (10,8 mln w 2018)
 • 138 mld zł - suma SU budynków od szkód spowodowanych żywiołami (1 670 mld zł w 2018)
 • 1 814 mld zł - suma SU budynków od szkód spowodowanych żywiołami (1 670 mld zł w 2018)
 • 122 tys. konsultacji lekarskich umawianych miesięcznie przez PZU Zdrowie (100 tys. w 2018)
 • 85% klientów Grupy PZU zadowolonych z przebiegu likwidacji szkód i świadczeń (83,5% w 2018)
 • 18.7% wskaźnik NPS PZU i PZU Życie (6,4% w 2018)
 • 97,93%, 97,7%, 91,5%, 77,5% - wskaźnik terminowości rozpatrywania reklamacji odpowiednio dla PZU i PZU Życie, Grupy Zdrowie, Grupy Alior oraz Grupy Pekao (97,9%, 97,0%, 95,7%, 90,5% w 2018)

Pracownicy i agenci

 • 15,7% rotacji pracowników PZU i PZU Życie (15,6%  w 2018)
 • 9,9% oraz 8,5% awansów wewnętrznych pionowych odpowiednio dla kobiet i mężczyzn w PZU i PZU Życie (9,8% i 7,2% w 2018)
 • 84,3% pracowników objętych dodatkowym ubezpieczeniem Opieka Medyczna finansowanym przez PZU (9,8% i 7,2% w 2018)
 • 86,2% pracowników PZU oraz PZU Życie objętych firmowym programem emerytalnym PPE (86% w 2018)
 • 573 agentów Elitarnego Klubu Agenta (711 w 2018)
 • 1 052 członków PZU Sport Team, 17 847 przebiegniętych kilometrów, 1 483 przepłyniętych mil morskich, 7 422 osobogodzin treningu z instruktorami narciarskimi

Administracja centralna

 • 1 844 mln zł bieżącego podatku dochodowego od zysku skonsolidowanego Grupy PZU (2 098 mln zł w 2018)
 • 1 134 mln zł podatku od instytucji finansowych (1 092 mln zł w 201)
 • Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa – 68,6 mld zł wartość Skarbowych Papierów Wartościowych w portfelu spółek Grupy PZU (61,6 mld zł w 2018) Grupy PZU

Inwestorzy i akcjonariusze

 • 21,2% zwrot z kapitału (ROE) dla akcjonariuszy jednostki dominującej (22,1% w 2018) 
 • 2 418 mln zł wypłaconej dywidendy z PZU (2 159 mln zł w 2018 roku), 1 732 mln zł z Banku Pekao (2 074 mln zł w 2017 roku)
 • 7 084 mln zł zysk operacyjny Grupy (7 087 mln zł w 2018)
 • 5 185 mln zł skonsolidowany zysk netto (5 368 mln zł w 2018) 
 • Ubezpieczenia: 88,4% rentowność ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce - COR (86,6% w 2018)
 • Ubezpieczenia: 21,3% marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i IK (22,1% w 2018)
 • Bankowość: wynik inwestycyjny z kosztami odsetkowymi 7 216 mln zł 6 945 mln zł w 2018)
 • Bankowość: 3 146 mln zł wynik z tytułu prowizji i opłat (3 182 mln zł w 2018) 
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa: 220% współczynnik Wypłacalność II dla Grupy PZU po III kwartale 2019 (222% w 2018) 
 • A-/pozytywna rating S&P Global Ratings dla PZU i PZU Życie - jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki
 • Obecność WIG-ESG

Otoczenie społeczne

 • 187 działań podjętych przez Fundację PZU na rzecz kultury i sztuki (881 liczba wszystkich działań) (odpowiednio 187 / 845 w 2018)
 • 7,8 mln odwiedzających instytucje kultury wspierane przez PZU (4,5 mln w 2018)
 • 6 070 osób objętych wsparciem w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU (8 234 w 2018)
 • 19 tys. uczniów uczestniczących w autorskim projekcie Fundacji PZU  pn. Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU (18 tys. w 2018)
 • 533 uczniów zakwalifikowanych do „Programu pomocy wybitnie zdolnym” w roku szkolnym 2018/2019
 • 385 osób znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które otrzymały dotację na rehabilitację, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego od Fundacji PZU (403 w 2018)
 • >100 tys. uczestników akcji biegowych organizowanych przez PZU (117 980 w 2018)
 • 214 514 godzin wypracowanych przez ratowników - ochotników w ramach współpracy z GOPR (222 857 w 2018)
 • 175 823 liczba beneficjentów, którym pomogli pracownicy PZU w ramach wolontariatu (12 945 w 2018)