Interaktywna nawigacja to narzędzie wykraczające poza standardową nawigację zintegrowanych treści (dostępną w górnej belce raportu). Nowe podejście pozwalana na poruszanie się w dwóch dodatkowych wymiarach biznesu Grupy PZU

Zintegrowana nawigacja

Filtruj treść po temacie:

# PRACOWNICY # SPOŁECZEŃSTWO # ETYKA # ŚRODOWISKO # PRODUKTY # UBEZPIECZENIA # ZDROWIE # BANKI # INWESTYCJE # Dobre Praktyki Biznesowe # KRÓTKA charakterystyka

Przewiń w prawo aby zobaczyć więcej

Prezes i przewodniczący przedstawiają Państwu najważniejsze osiągnięcia roku. Czytając te listy, dowiesz się również, jakie były cele i założenia w tym roku.

List do Akcjonariuszy

Beata Kozłowska – Chyła, Prezes Zarządu PZU

Szanowni
Akcjonariusze,

Grupa PZU realizuje ambitne cele, zarówno operacyjne, jak i finansowe. Prowadzimy intensywne prace w z zakresie transformacji cyfrowej, które realizowane są w ramach działalności ubezpieczeniowej, bankowej, inwestycyjnej i zdrowotnej. Działania i wyniki, które osiągnęliśmy w 2019 roku wzmocniły fundamenty grupy i pokazały wysoką gotowość do zmian.

ZOBACZ WIĘCEJ
Maciej Łopiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU

SzanowniPaństwo,

siła Grupy PZU to siła polskiej gospodarki. 2019 rok był dla największej w Europie Środkowo-Wschodniej instytucji finansowej wyjątkowo udany i został skutecznie wykorzystany, by budować pozycję Grupy PZU na przyszłość.

ZOBACZ WIĘCEJ
Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU

W czwartym kwartale 2019 roku, który był najlepszym czwartym kwartałem w historii Grupy PZU, zysk netto wyniósł 935 mln zł, a zwrot na kapitale – 23,7 proc. Dynamika wzrostu sprzedaży w tym kwartale była najwyższa w ciągu całego roku. Wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął w czwartym kwartale 37 proc. w ujęciu rok do roku, a sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych – 30 proc.

ZOBACZ WIĘCEJ

PZU w liczbach - zobacz co osiągnęliśmy i jak budowaliśmy wartość Grupy PZU w 2019 roku

PZU w liczbach

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki finansowe

Kurs akcji

Zrównoważony rozwój

Biznes

24,2 mld zł Składka przypisana brutto
24,2 mld zł 2019
23,5 mld zł 2018
22,8 mld zł 2017
11,3 mld zł Wynik inwestycyjny
11,3 mld zł 2019
9,9 mld zł 2018
8,5 mld zł 2017
7,1 mld zł Wynik operacyjny
7,1 mld zł 2019
7,1 mld zł 2018
5,5 mld zł 2017
3,3 mld zł Zysk netto j. dominującej
3,3 mld zł 2019
3,2 mld zł 2018
2,9 mld zł 2017
515 mln zl Wynik netto banków przypisany PZU
515 mln zl 2019
654 mln zl 2018
393 mln zl 2017
21,2% Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
21,2% 2019
22,1% 2018
21,0% 2017
88,5% Wskaźnik mieszany (COR)
88,5% 2019
87,1% 2018
89,6% 2017
21,3% Marża w ub. grupowych i IK
21,3% 2019
22,1% 2018
20,6% 2017
222% Solvency II
245% 2019
220% 2018
211% 2017
40,03 zł Cena akcji
40,03 zł 2019
43,90 zł 2018
42,16 zł 2017
34,6 mld zł Kapitalizacja
34,6 mld zł 2019
37,9 mld zł 2018
36,4 mld zł 2017
-2,4% Całkowita stopa zwrotu (TSR)
-2,4% 2019
10,1% 2018
31,2% 2017
6,4% Stopa dywidendy
6,4% 2019
5,9% 2018
4,2% 2017
3,8 zł Zysk na akcję (EPS)
3,8 zł 2019
3,7 zł 2018
3,4 zł 2017
2,8 zł Dywidenda na akcję (DPS)
2,8 zł 2019
2,5 zł 2018
1,4 zł 2017
18,7 zł Wartość księgowa na akcję (BVPS)
18,7 zł 2019
17,3 zł 2018
16,3 zł 2017
10,5 C/Z
10,5 2019
11,8 2018
12,6 2017
2,1 C/WK
2,1 2019
2,5 2018
2,6 2017
21 mln zł Darowizny przekazane Fundacji PZU
21 mln zł 2019
21 mln zł 2018
12 mln zł 2017
63 mln zł Łączna wartość środków przekazanych na cele społeczne w ciągu roku inne niż te przekazane na Fundację PZU
63 mln zł 2019
66 mln zł 2018
62 mln zł 2017
17 873 Liczba godzin pracy wolontariuszy
17 873 2019
11 674 2018
10 807 2017
80% Placówki własne dostosowane do potrzeb klientów niepełnosprawnych
80% 2019
80% 2018
76% 2017
55% Poszanowanie różnorodności - % kobiet na stanowiskach kierowniczych
55% 2019
53% 2018
54% 2017
41 042 Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień bilansowy
41 042 2019
41 742 2018
41 391 2017
32 Liczba godzin szkoleń w ciągu roku w przeliczeniu na pracownika (w etatach)
32 2019
25 2018
17 2017
68% % kobiet zatrudnionych w Grupie PZU
68% 2019
68% 2018
69% 2017
0 Liczba uprawdopodobnionych przypadków korupcji zgłoszonych organom ścigania
0 2018
1 2018
0 2017
33,7% Udział w rynku majątkowym i pozostałym osobowym
33,8% 2019
36% 2018
36,6% 2017
45,9% Udział w rynku ubezpieczeń na życie (składka okresowa)
45,9% 2019
45,9% 2018
45,8% 2017
31 mld zł Aktywa w zarządzaniu - klienta zewnętrznego (TFI i OFE PZU)
31 mld zł 2019
29 mld zł 2018
31 mld zł 2017
21,6 mld zł Aktywa w zarządzaniu (TFI Pekao)
21,6 mld zł 2019
19,4 mld zł 2018
18,4 mld zł 2017
280,0 mld zł Aktywa bankowe w Grupie PZU
280,0 mld zł 2019
264,0 mld zł 2018
255,0 mld zł 2017
2,7 mln Liczba umów PZU Zdrowie
2,7 mln 2019
2,3 mln 2018
1,5 mln 2017

ROE w branży ubezpieczeniowej (2019)

ROE

średnia
21,2% PZU
14,4% RSA
13,7% Hannover RE
12,8% Aviva
12,7% Zurich
11,7% Allianz
10,7% Generali
10,3% Munich RE
10,3% Talanx
9,5% AXA
9,1% SCOR RE
6,2% VIG

Sprawdź naszą interaktywną mapę!
Dowiedz się, na których rynkach jesteśmy obecni w Europie.
Jesteśmy liderami nie tylko w Polsce!

Pozycja rynkowa

ZOBACZ WIĘCEJ

Procentowy udział w wyniku operacyjnym (skorygowanym o udziały PZU w bankach)

77,5% ubezpieczenia
17,4% bankowość

Procentowy udział w wyniku operacyjnym (skorygowanym o udziały PZU w bankach)

4,2% ubezpieczenia (Kraje bałtyckie)

Procentowy udział w wyniku operacyjnym (skorygowanym o udziały PZU w bankach)

4,2% ubezpieczenia (Kraje bałtyckie)

Procentowy udział w wyniku operacyjnym (skorygowanym o udziały PZU w bankach)

4,2% ubezpieczenia (Kraje bałtyckie)

Procentowy udział w wyniku operacyjnym (skorygowanym o udziały PZU w bankach)

0,9% ubezpieczenia

POLSKA

# pozycja rynkowa
#1
#1
#2
#8
TFI PZU
#4
OFE PZU
#3
Pekao TFI
#3
PZU Zdrowie
#3

Estonia

#4

LITWA

#1
#6

ŁOTWA

#2

Ukraina

#6
#4
Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
Pozycja rynkowa pod względem aktywów w zarządzaniu
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia sprzedawane w kanale direct przez internet / telefon
Pozycja rynkowa pod względem
aktywów
Pozycja rynkowa pod względem przychodów

Poznaj kluczowe grupy naszych interesariuszy i zobacz jak zarządzamy tymi relacjami

Mapa interesariuszy

ZOBACZ WIĘCEJ

Pracownicy

Klienci

Dostawcy

Inwestorzy i
udziałowcy

Partnerzy biznesowi:
agenci i brokerzy

Media

Społeczności lokalne

Administracja
centralna

Organizacje pozarządowe
i instytucje
publiczne

Przewiń w prawo aby zobaczyć więcej

zamknąć

Pracownicy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Rozmowy roczne/kwartalne;

Słuchanie opinii pracowników;

spotkania wewnętrzne;

zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju;

wewnętrzny portal/intranet;

stworzenie satysfakcjonującego miejsca pracy;

newsletter;

budowanie zrozumienia dla realizacji strategii i osiąganych wyników;

skrzynki do wyjaśniania niejasności;

aktywizacja pracowników do uczestnictwa w nowych inicjatywach.

Rada pracowników i związki zawodowe;

wewnętrzne publikacje;

akcje informacyjne i poszerzające wiedzę o organizacji;

badanie zaangażowania;

transmisja spotkania z członkami Zarządu;

materiały video wyświetlane w siedzibie spółki.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Klienci

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Strona internetowa;

Zbieranie oczekiwań i opinii klientów;

ankieta potrzeb klientów;

uwzględnianie głosu klienta w projektowaniu rozwiązań biznesowych;

badania satysfakcji i opinii;

tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klienta;

Rada Klientów;

stworzenie przejrzystych warunków ofert i umów.

programy edukacji finansowej i ubezpieczeniowej;

Rzecznik Klienta.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Dostawcy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Spotkania z nowymi i dotychczasowymi dostawcami;

Wspieranie realizacji strategii Grupy i dostęp do innowacji;

ankieta CSR.

kształtowanie standardów biznesowych w swoim otoczeniu oraz promowanie dobrych praktyk zakupowych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Inwestorzy i udziałowcy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Regularne spotkania podczas konferencji, paneli dyskusyjnych (grupowe w spółce oraz indywidualne);

Zapewnienie przejrzystości informacyjnej;

kwartalne raporty finansowe, zestawienia danych i prezentacje wyników;

budowanie wartości;

stała współpraca działu Relacji Inwestorskich z interesariuszami (inwestorzy instytucjonalni i, inwestorzy indywidualni, analitycy i organizacje rynku kapitałowego);

dystrybucja zysków do akcjonariuszy.

spotkania i telekonferencje z Zarządem;

strona internetowa Spółki; internetowe kanały informacyjne.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Partnerzy biznesowi: agenci i brokerzy

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Coroczne, comiesięczne i bieżące spotkania z agentami;

Prezentacja planów strategicznych;

ankiety satysfakcji i opinii;

poruszanie bieżących kwestii dotyczących współpracy w celu zapewnienia obopólnych korzyści.

portal komunikacji wewnętrznej dla agentów;

programy szkoleń i wsparcia w sprzedaży;

Elitarny Klub Agenta oraz Elitarna Grupa Doradcza.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

wysoka

Media

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Komunikaty prasowe: konferencje prasowe; wywiady eksperckie; wywiady branżowe; serwisy społecznościowe.

Transparentność działania;

budowa świadomości ubezpieczeniowej;

zwiększenie poziomu wiedzy na temat produktów finansowych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Społeczności lokalne

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Bieżąca komunikacja bezpośrednia;

Realizacja projektów sponsoringowych i prewencyjnych; wspieranie rozwoju społeczności;

wspieranie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem programu www.pomoctomoc.pl

bycie odpowiedzialnym obywatelem;

 

zachęcanie pracowników do udziału w akcjach społecznych.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Administracja centralna

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Współpraca w ramach debat i konferencji;

Zapewnienie przestrzegania wymogów i regulacji;

odpowiadanie na zapytania i uwzględnienie rekomendacji;

wspieranie tworzenia nowych zasad na rynku, w tym dobrych praktyk.

współpraca legislacyjna z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne

Podejście dotyczące zaangażowania danej grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy

Budowanie partnerstw i prowadzenie diagnozy społecznej;

Realizacja programów edukacyjnych i społecznych na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, kultury i ochrony jej dziedzictwa.

wspólne planowanie, realizacja i ewaluacja projektów;

zaangażowanie w inicjatywy i projekty na rzecz promowania CSR i standardów fundacji korporacyjnych;

organizacja wspólnych konferencji, seminariów – działania na rzecz środowiska trzeciego sektora i środowisk akademickich;

dzielenie się know-how (szkolenia).

Częstotliwość zaangażowania danej grupy

średnia

Zobacz jak przebiegała realizacja strategii #nowePZU w 2019 roku i gdzie będziemy już w 2020 roku

Nasza strategia

Zobacz więcej Zobacz wideo

#nowePZU 2017 - 2020

#moje PZU

Najbardziej rozbudowana platforma na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym. Nowoczesny self-service skupiający w jednym miejscu informacje o produktach i usługach Grupy PZU oraz pomagający załatwić wiele spraw bez konieczności wizyty w oddziale czy telefonowania na infolinię.

Zobacz więcej

#nowePZU 2017 - 2020

Gabinet telemedyczyny

Pierwszy w Polsce gabinet telemedyczny, w którm pacjent ma do dyspozycji intuicyjny w obsłudze sprzęt telemedyczny: cyfrowy stetoskop, EKG, kamerę do badania gardła, ucha i skóry, ciśnieniomierz, pulsoksymetr i termometr oraz za może konsultować wyniki swoich badań z lekarzem poprzez połączenie wideo.

Zobacz więcej

#nowePZU 2017 - 2020

Strategia CSR

Chcemy wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z naszymi interesariuszami i otaczającym nas środowiskiem. Harmonijne działanie, na wszystkich szczeblach naszej współpracy, nie będzie możliwe bez uwzględnienia praw i potrzeb otoczenia. Promujemy otwartość, wspieramy postawy empatyczne i zachęcamy do udziału w akcjach charytatywnych. Popieramy obywatelskie postawy naszych pracowników.

Zobacz więcej

#nowePZU 2017 - 2020

Robotyzacja procesów (RPA)

Roboty pomagają pracownikom PZU przy obsłudze szkód masowych i błyskawicznym wypłacaniu zaliczek dla poszkodowanych, migrują dane między systemami informatycznymi oraz realizują niektóre z dodatkowych płatności.

Zobacz więcej

#nowePZU 2017 - 2020

Opaska życia

„Opaska życia” - niewielkie elektroniczne urządzenie, które monitoruje podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmuje personel medyczny o sytuacjach zagrożenia.

Zobacz więcej

Najważniejsze projekty

Lepsze wykorzystanie danych

PZU GO

Rewolucyjne rozwiązanie telematyczne w zakresie bezpieczeństwa. W grudniu 2018 roku zostało udostępnione klientom. Na koniec lutego w użyciu było już 300 urządzeń.

Taryfikacja 3.0.

Prace rozwojowe ( w tym programy pilotażowe) w obszarze dynamicznej taryfikacji, pozwalającej na optymalizacje cen w czasie rzeczywistym.

Data Lab

Realizacja projektów w obszarze oceny ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie zdjęć i szybkiej kwotacji przy zakupie nieruchomości przez Internet.

Wzrost cross-sellu

Współpraca z Alior Bankiem i Bankiem Pekao

Wprowadzenie 24 produktów ubezpieczeniowych do oferty bankowej, co zapewnia obecność produktów PZU we wszystkich liniach produktowych banków.

PZU Zdrowie – nowe produkty i rozwój sieci

wprowadzenie nowych produkty ubezpieczeniowo – zdrowotnych oraz dodatków do ubezpieczeń grupowych. Rozwój sieci poprzez kolejne projekty greenfield, M&A oraz współprace partnerską. Na koniec 2018 roku PZU Zdrowie współpracowało już z ponad 2 100 placówkami w ponad 500 miastach w Polsce. Własna sieć placówek medycznych liczyła ponad 60 podmiotów

Cyfryzacja procesów

Robotic Process Automation

realizacja pilotażowych procesów, m.in. procesu aktualizującego system postępowań sądowych. Roboty gromadzą dla pracowników dane w jednym miejscu i wykonują proste czynności.

Zgloszenie.pzu.pl

Uruchomienie serwisu pozwalającego w rekordowo szybkim czasie wycenić zgłoszoną szkodę. Efektem działań jest skrócenie czasu rejestracji szkód z 15 do 5 minut. Liczba spraw rejestrowanych przez serwis internetowy wzrosła o 20% i ponad 10 krotnie poprawiły się wskaźniki jakości obsługi OC / AC

Dodatkowe interakcje z klientem

Mojepzu.pl

Uruchomienie nowoczesnego portalu dla klientów, dającego dostęp do sprzedaży online, i umożliwiającego umówienie wizyty lekarskiej. Realizacja prac rozwojowych w zakresie udostępnienia dalszych funkcjonalności, w zakresie poszerzenia oferty produktowej i usługowej.

PZU Portal

Nowa odsłona portalu pzu.pl, który daje dostęp do formularzy zgłaszania czy kontaktu z agentem ubezpieczeniowym.

Każdy zintegrowany raport powinien zawierać model tworzenia wartości. Zobacz nasz Model Kreowania Wartości, aby zrozumieć, w jaki sposób PZU kreuje trwałe wartości.

Biznes: Model kreowania wartości

Zobacz więcej

Kolejny rok z rzędu wzrósł udział inwestorów zagranicznych w akcjonariacie PZU. Obejrzyj naszą interaktywna mapę akcjonariuszy.

Mapa akcjonariuszy

Zobacz więcej

> 10 000 000 akcji

Lista krajów
 • Polska
 • Stany Zjednoczone
 • Zjednoczone Królestwo
 • Singapur

5 000 000 – 10 000 000 akcji

Lista krajów
 • Japonia
 • Francja
 • Niemcy
 • Szwecja
 • Kanada

1 000 000 – 5 000 000 akcji

Lista krajów
 • Norwegia
 • Chiny
 • Holandia
 • Szwajcaria
 • Dania
 • Estonia
 • Republika Czeska
 • Austria
 • Włochy

250 000 – 1 000 000 akcji

Lista krajów
 • Irlandia
 • Finlandia
 • Belgia
 • Afryka Południowa
 • Malta
 • Węgry
 • Australia

< 250 000 akcji

Lista krajów
 • Luksemburg
 • Słowenia
 • Korea Południowa
 • Słowacja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Łotwa
 • Nowa Zelandia
 • Litwa
 • Bułgaria
 • Hong Kong